Betingelser og vilkår

1. ANVENDELSE OG AFGRÆNSNING

Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i forbindelse med PROVIA a/s salg af produkter via hjemmesiden webshop.provia.dk

2. PRODUKTINDHOLD

Produkter vil blive leveret med et indhold og sammensætning som oplyst i de til enhver tid meddelte produktoplysninger. PROVIA forbeholder sig dog ret til at foretage sådanne ændringer i forhold til produktindhold og sammensætning, som er nødvendige eller hensigtsmæssige som følge af ændringer af love eller andre forskrifter.

 

3. PRISOPLYSNINGER

Alle priser er i DKK og tillægges moms efter lovgivningens regler herom. I tillæg til købesummen for de solgte produkter skal køber betale et transporttillæg, der opgøres og oplyses i forbindelse med købet.

 

3. ORDREBEKRÆFTELSE

Når du modtager ordrebekræftelsen, skal du kontrollere, at den er i overensstemmelse med din bestilling. Hvis du opdager fejl, eller har ændringer til din ordre bedes du kontakte PROVIA a/s på info@provia.dk eller på telefon: 96 94 44 44

 

4. LEVERING - INCOTERMS

Solgte produkter leveres DDP købers adresse. Leveringsklausulen fortolkes i overensstemmelse med incoterms 2010.

 

5. LEVERING

Levering vil normalt finde sted indenfor 3 hverdage (mandag - fredag) efter datoen for købeaftalens indgåelse. Har levering ikke fundet sted senest 8 hverdage efter købeaftalens indgåelse, kan køber ved skriftlig meddelelse til PROVIA a/s hæve købet. Hvis køber berettiget hæver købet kan køber kræve erstatning for sit dokumenterede tab, dog højst med et beløb svarende til 10% af den aftalte købesum eksklusiv moms og transporttillæg for den forsinkede leverance. Fastholdes købet på trods af forsinkelsen er køber ikke berettiget til erstatning. I intet tilfælde er PROVIA a/s ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser som forsinkelsen måtte have forvoldt køber. Køber er afskåret fra at gøre andre beføjelser gældende i forbindelse med forsinket levering end de beføjelser, der fremgår af nærværende bestemmelse.

 

6. BETALING

Med mindre andet aftales, skal den aftalte købesum med alle tillæg af moms og transporttillæg erlægges kontant med kortbetaling.

De mulige kort-betalingsmåder på vitafur.dk er:

  • Dankort
  • Visa / Visa Electron
  • Mastercard
  • JCB
  • Maestro
  • American Express

Vi har sikret vores webshop med SSL-kryptering, som sikrer, at de informationer du indtaster, kun kan ses af Nets (tidligere PBS), der håndterer alle elektroniske betalinger i Danmark. Det samlede beløb trækkes først, når varerne afsendes fra vores lager.

Er der aftalt særlige betalingsvilkår, skal betaling finde sted i overensstemmelse med den indgåede aftale. Betaler køber ikke til aftalt tid, har PROVIA a/s ret til med virkning fra forfaldsdagen at beregne morarente med 1,5 % pr. påbegyndt måned, samt til at kræve gebyr for rykning i henhold til den til enhver tid herom gældende lovgivning.

 

7. ANSVAR FOR MANGLER

I tilfælde af mangler ved det leverede i form af forkert mængde eller kvalitet, kan køber kræve efterlevering eller omlevering, såfremt rettidig skriftlig reklamation har fundet sted. Hvis PROVIA a/s ikke  inden for 10 hverdage (mandag-fredag) efter modtagelsen af en berettiget reklamation opfylder sin forpligtelse til at foretage efterlevning eller omlevering, kan køber hæve købet ved skriftlig meddelse til PROVIA a/s. Det samme gælder såfremt efterleverancen eller omleverancen også er behæftet med mangler. Hvis køber berettiget hæver købet, kan køber kræve erstatning for sit dokumenterede tab, dog højst med et beløb svarende til 10% af den aftalte købesum eksklusiv moms og transporttillæg for den mangelfulde leverance. Såfremt køber ønsker at udnytte muligheden for at ophæve kontrakten, skal dette uden ugrundet ophold meddeles skriftligt til PROVIA a/s. Vælger køber at fastholde aftalen på trods af de konstaterede mangler, kan køber kræve erstatning for sit dokumenterede tab, dog højst med et beløb svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusiv moms og transporttillæg for den mangelfulde leverance. I intet tilfælde er PROVIA a/s ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab som konstaterede mangler måtte have forvoldt køber. Køber er således afskåret fra at gøre andre beføjelser gældende i forbindelse med mangler end de beføjelser, der fremgår af nærværende bestemmelse.

 

8. MODTAGEKONTROL - REKLAMATION OVER MANGLER

Køber skal snarest mulig efter levering foretage en visuel kontrol af leverancen med henblik på at konstatere om leverancen er i kontraktmæssig stand. Konstaterer køber i forbindelse med denne kontrol mangler ved leverancen, skal køber straks fremsende skriftlig reklamation til PROVIA a/s herom med angivelse af karakteren af de konstaterede mangler. Foretages reklamationen senere kan mangler alene gøres gældende, hvis manglerne ikke burde være opdaget i forbindelse med den visuelle kontrol. I så fald skal der uden ugrundet ophold efter at manglerne er konstateret reklameres skriftligt med angivelse af karakteren af de konstaterede mangler. Foretages reklamation senere kan mangler alene gøres gældende, hvis manglerne ikke burde være opdaget i forbindelse med den visuelle kontrol. I så fald skal der uden ugrundet ophold efter at manglerne er konstateret reklameres skriftligt med angivelse af krakteren af de konstaterede mangler.

 

9. ANSVAR FOR TINGSKADE (HERUNDER SKADE PÅ DYR) FORVOLDT AF DE LEVEREDE PRODUKTER ELLER YDELSER (PRODUKTANSVAR)

Køberen skal holde PROVIA a/s skadesløs i den udstrækning, PROVIA a/s pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab som PROVIA a/s jfr. nedenfor ikke er ansvarlig for over for køberen. I forhold til køber er PROVIA a/s ikke ansvarlig for skade, der er forvoldt af PROVIA a/s leverance - på fast ejendom eller løsøre (herunder dyr), som intræder medens leverancen er i køberens besiddelse eller på produkter (herunder dyr), der er fremstillet af køberen eller for skade på fast ejendom eller løsøre (herunder dyr) som disse produkter som følge af PROVIA a/s leverance forårsager. I intet tilfælde er PROVIA a/s ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De ovenfor anførte begrænsninger i PROVIA a/s ansvar er dog ikke gældende, såfremt PROVIA a/s har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom og køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, der behandler erstatningskrav mod PROVIA a/s på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen.

 

10. ANSVARSFRIHED - FORCE MAJEURE

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikter, strejker og lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over, herunder - men ikke begrænset til: brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drikraft, kødannelser eller andre udefra kommende hindringer for gennemførelse af et uhindret transportforløb, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører som skyldes nogen i dette punkt omhandlet omstændighed. Den part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve kontrakten, når dens opfyldelse indenfor 60 dage bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

11. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen, leverancer og alt som har sammenhæng hermed skal være underlagt dansk ret og fortolkes og udfyldes i overensstemmelse hermed. Internationalt privatretlige regler, der henviser tvister til afgørelse efter andre landes lov, skal dog ikke være gældende. Tvistigheder i anledning af kontrakten og alt som har sammenhæng hermed, afgøres ved PROVIA a/s hjemting: Retten i Herning/Vestre Landsret. PROVIA a/s skal dog altid være berettiget til at anlægge sag ved købers hjemting.

 
Avlerguide til mink
  • Mere sundhed
  • Højere velfærd
  • Bedre udnyttelse
  • Større værdi
Læs mere